Aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby aj prostredníctvom telefónu, je potrebné o Vás zistiť určité údaje ako sú Meno a Priezvisko, Adresa, telefonne číslo.

Vaše údaje uchovávame bezpečne. Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze, aby žiaden z údajov neunikol.

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto Vás chceme informovať o našich aktualizovaných zásadách ochrany osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre DREVOVÝROBA KaŠ s.r.o., Vápenická 20 , 971 01 Prievidza , IČO: 47554258 veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie Vašich osobných údajov. Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany Vašich osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

DREVOVÝROBA KaŠ s.r.o., Vápenická 20 , 971 01 Prievidza , IČO: 47554258 ( ďalej len ako,, DREVOVÝROBA KaŠ s.r.o.“) je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za ochranu Vašich osobných údajov v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov.

Kde uchovávame Vaše údaje?

Údaje, ktoré od Vás zhromažďujeme, sa uchovávajú len na území Slovenskej republiky.

Kto má prístup k Vašim údajom?

K Vašim osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa DREVOVÝROBA KaŠ s.r.o.Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame Vaše údaje na marketingové účely tretím stranám.

Aký je právny základ na spracovanie?

Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od Vás zhromažďujeme, Vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy/objednávky a či je povinné poskytnúť osobné údaje, aké máte práva a na aký účel sa Vaše údaje spracúvajú.

Aké máte práva?

Právo na prístup:

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s DREVOVÝROBA KaŠ s.r.o, prostredníctvom emailu: karpis.v@gmail.com, sedaj123@gmail.com

Právo na prenosnosť:

Vždy, keď DREVOVÝROBA KaŠ s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie:

Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame, kedykoľvek okrem týchto situácií:

  • máte nevybavenú objednávku,
  • máte otvorenú objednávku,
  • máte nevyrovnaný dlh voči DREVOVÝROBA KaŠ s.r.o.,
  • ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,
  • ak ste vykonali nejaký nákup, Vaše osobné údaje v súvislosti s Vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme DREVOVÝROBA KaŠ s.r.o. DREVOVÝROBA KaŠ s.r.o. nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašim záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo požiadať, DREVOVÝROBA KaŠ s.r.o. obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov za týchto okolností:

  • ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme DREVOVÝROBA KaŠ s.r.o . DREVOVÝROBA KaŠ s.r.o. obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
  • ak vyhlásite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, DREVOVÝROBA KaŠ s.r.o. musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
  • ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania Vašich osobných údajov.
  • DREVOVÝROBA KaŠ s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme určili osobu, ktorá vybaví Vaše požiadavky týkajúce sa Vašich práv uvedených vyššie. Môžete sa s ním skontaktovať na: karpis.v@gmail.com alebo sedaj123@gmail.com

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:

Ak sa domnievate, že DREVOVÝROBA KaŠ s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

Zákaznícky servis

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na vybavenie vašich objednávok, otázok, spracovanie sťažností a záručných záležitostí.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame údaje, ktoré nám poskytnete, vrátane týchto kategórií: kontaktné informácie,ako su meno,adresa,emailová adresa a telefonne číslo, platobné informácie, číslo učtu.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame 10 rokov.